Bli medlem

En framtid utan ekonomisk tillväxt – hur skulle den se ut?

Dagens diskussion

10 svar i diskussionen Följs av 6
Efter webbinariet Bortom BNP-tillväxt den 29 mars svarar Pernilla Hagbert från KTH i denna tråd mellan kl. 10:45-11:30. Hon har varit en av forskarna i projektet där man undersökt på vilka sätt man kan bygga ett hållbart samhälle. Gör ditt inlägg genom att klicka på den gröna knappen.

Diskussionen är stängd

Svar / Kommentarer

Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet skrev:

En fråga ifrån webbinariet: Kommer ni fram till i er studie hur man kan frikoppla välfärd och klimatutsläpp?

Vi kommer snarare fram till att vi måste se över hur vi definierar välfärd och hur välfärdssystemet fungerar i relation till det ekonomiska systemet och den resursintensitet som idag är en förutsättning för många av dess mekanismer.

Från slutsatserna i rapporten: "Scenarierna och den diskussion och analys som de gett upphov till visar på att det finns möjlighet att gå mot hållbar utveckling och bibehållet eller ökat välbefinnande. Men välbefinnande behöver bygga på andra värden än i dagens samhälle. Och för att det ska fungera, stödjas och få genomslag behöver politiska styrmedel och åtgärder utarbetas och utvärderas."

Forum för miljösmart konsumtion, sekretariatet skrev:

En fråga ifrån webbinariet: Vad kan vi som jobbar regionalt/på en länsstyrelse göra redan idag för att få till en omställning?

En av insikterna från projektet är behovet av att öppna upp diskussionerna. Att ens prata om andra utvecklingsinriktningar än den rådande är i många sammanhang en "omöjlighet". Att kunna belysa dagens antaganden är här viktigt - vilka prognoser och scenarier arbetas utifrån idag (implicit eller explicit)? Hur ser de relationella resurserna ut, dvs vilka samverkansformer finns, hur stöds arbetet? Ofta sker omställningsarbetet i separata enheter, kanske t.om. hamnar på bara en tjänstepersons bord, när det borde ses som just övergripande frågor i alla förvaltningar/delar. Det finns en direkt paradox i att många kommuner/länsstyrelser/regioner tar fram diverse program som tar helt olika utgångspunkter och diskuterar framtiden på helt olika, motstridiga sätt. Tillväxtprogram kan säga en sak, energi- och klimatstrategier en annan. Folkhälsostrategier en annan. Frågorna måste ses som integrerade! Att arbeta med "munk-modellen" kan vara en bra utgångspunkt.

Vill du bidra till diskussionen?

För att skriva i forumet behöver du vara medlem. Registera dig eller logga in.

Bli medlem Logga in
Bli medlem Logga in