Finansiering av projekt inom hållbar konsumtion

Publicerad 4 september 2018

Finansiering är ofta en förutsättning för att kunna ta sin idé eller sitt projekt vidare. Forum för miljösmart konsumtion delar inte själv ut anslag, men det finns flera offentliga och privata finansiärer som återkommande utlyser medel för forskning och utveckling inom området.

Tillfälliga utlysningar

Samarbetsprojekt för jordbruks- och trädgårdsföretag inom cirkulär bioekonomi

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för nya samarbetsprojekt inom jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Pengarna ska gå till projekt som bidrar till samarbeten mellan företag, forskning, och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi.

Ansök hos Jordbruksverket senast 15 augusti 2019

RE:Source söker demonstrationsprojekt och innovationsprojekt 

 

Finansiering via offentliga aktörer

 • Avonniv är en plattform som samlar olika möjligheter till offentlig finansiering för att driva innovation. Du kan prenumerera på de senaste utlysningarna.
  Avvoniv.com
 • Den statliga myndigheten Vinnova bidrar till hållbar tillväxt genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.  
  Hitta finansiering hos Vinnova 

 • Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling och fördelar cirka 1,3 miljarder kronor per år till olika forskningsprojekt.  

  Formas årliga utlysningar 

 • Det statliga Vetenskapsrådet fördelar medel för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. 
  Vetenskapsrådets aktuella utlysningar 

 • Mistra investerar i forskning som har potential att lösa viktiga miljöproblem. De investeringar Mistra gör ska bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter samhällets miljöutmaningar. 
  Mistras forskning och utlysningar 
 • Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på forskning och innovation, bland annat för att stötta kommersialisering av innovationer med stor potential att ställa om energisystemet. 
  Energimyndighetens utlysningar 
 • Konsumentverket delar ut statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Stödet ska stimulera den ideella sektorn att jobba med frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika områden. 
  Konsumentverkets stöd till organisationer 
 • Naturvårdsverket delar ut forskningsbidrag ur miljöforskningsanslaget 
  Naturvårdsverkets forskningsbidrag 
 • Tillväxtverket vill skapa goda förutsättningar för företag och främja hållbar tillväxt. 
  Tillväxtverkets utlysningar 
  Tillväxtverkets finansiering 
 • Programmet Interreg Sverige-Norge, finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden. Fokus för programperioden är forskning och innovation, hållbara transporter, gränsöverskridande arbetsmarknad och främja utvecklingen av miljövänliga energikällor. 
  Ansök om projektfinansiering 
 • Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion, HKP, finansierar nordiska projekt inom sitt område. Det övergripande målet är att konsumtion och produktion sker på ett sätt som förbättrar tillståndet för miljö och hälsa, samtidigt som resursförbrukningen är effektiv och hållbar. 
  Nordiska ministerrådets stöd
 • Avonniv är ett entreprenörsinitiativ och en plattform som samlar utlysningar för innovationsprojekt från offentliga aktörer.
  Utlysningar på Avonnivs webbplats

 Finansiering via fonder och stiftelser 

 • Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. 
  Om Wallenbergsstiftelserna 

 • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.  
  RJ:s aktuella utlysningar 
 • Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. 
  Sitftelsens öppna utlysningar 
 • Stiftelsens för Strategisk Forskning delar årligen ut omkring 600 Mkr till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Målet är att forskningen på sikt ska kunna komma till nytta för svensk industri och samhälle. 
  Stiftelsens utlysningar 
 • Trygg Hansas forskningsstiftelses mål att främja forskning som på något sätt rör försäkringsrelaterade områden. Det kan till exempel handla om att förebygga olika typer av skador – på människor eller egendom – och sjukdomar. 
  Utlysningar och ansökan 
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf, har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen. Syftet är att minska ekonomiska, miljömässiga och sociala problem i tätbefolkade områden, med särskilt fokus på hållbar stadsutveckling.  
  Erufs anslag

 

Tipsa om finansiering

Finansiering är ofta det som bromsar möjligheten att ta sin idé vidare. Har du tips på finansiering kan du också hjälpa till att främja utvecklingen inom hållbar konsumtion. 

 1. Uppmärksamma vilka projekt på forumet som söker finansiering. Kontakta projektets kontaktperson direkt med ditt tips.

 2. Kontakta forumet, till exempel genom att skicka ett mejl till forummiljosmart@konsumentverket.se, så kan vi komplettera vår information om finansiering.