Konsumtionstrender

Publicerad 16 januari 2019

Konsumentverket och flera andra aktörer genomför undersökningar för att bygga kunskap kring konsumenters attityder, möjligheter och vanor vad gäller hållbar konsumtion. Kunskapen är en viktig utgångspunkt när vi utformar beteendeinsatser.

Så konsumerar hushållen

 • År 2017 uppgick hushållens totala konsumtion till 1 978 miljarder kronor.
 • Hushållen ökade sin konsumtion med 22 % under perioden 2007–2017.
 • Konsumenternas upplevelse av hur mycket de handlar skiljer sig från vad de faktiskt konsumerar. Konsumenterna upplever att de har ökat sin konsumtion med i snitt 4,7 % under perioden 2010–2017, medan den enligt SCB har ökat med 16,2 % .
 • Gapet mellan upplevd konsumtion och verklig konsumtion har ökat de senaste åren.
 • Svenskarna handlade på second hand 2,7 gånger under 2017. Året innan var siffran 3,6.
 • 2017 la svenska konsumenter cirka 60 kronor på reparation av hemelektronik, möbler, skor och hushållsapparater. 2008 var siffran 88 kronor.

Källa: Konsumtionsrapporten 2018, Göteborgs universitet

Animerad illustration av de fem marknader där det känns svårt att göra hållbara val

Så tycker konsumenterna 

Konsumentverket följer regelbundet upp hur konsumenter upplever sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. På 31 olika konsumentmarknader, visar det sig bland annat att:

 • Konsumenter i glesbygd upplever sämre möjligheter än de som bor i tätort. 
 • De med lågt miljöintresse upplever betydligt sämre möjligheter än övriga grupper.
 • Konsumenterna ser bäst möjligheter att handla med miljöhänsyn vid köp av vitvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker, el och alkoholfria drycker.
 • Konsumenterna upplever sig ha sämst möjligheter att handla med miljöhänsyn vad gäller flyg, paket- och charterresor, semesterboende, hantverkare, kläder och skor.
 • Konsumenter tenderar att överskatta hur ofta de gör val med miljöhänsyn.
 • Ju mer pengar konsumenterna har, desto mer utmanande blir det att konsumera miljömässigt hållbart. Om konsumtionsutrymmet fortsätter att öka måste de pengar som spenderas bli mer "miljösmarta".
 • Det är stora skillnader i hur stor klimatpåverkan våra spenderade pengar ger på olika marknader. Det finns potential att minska den totala klimatpåverkan om vi i större utsträckning lägger våra pengar på marknader med lägre klimatpåverkan.

Skillnader mellan kvinnor och män

Animerad illustration av män och kvinnor som tycker att det är viktigt med hållbarhet

Mäns och kvinnors förhållande till hållbar konsumtion skiljer sig åt. Det faktiska agerandet skiljer sig också åt. Kunskapen om skillnaderna hjälper oss att förstå och göra prioriteringar av insatser. Det hjälper oss också se om någon grupp gynnas eller missgynnas av olika insatser. I dagsläget är varken kvinnors eller mäns konsumtion miljömässigt hållbar.

 • 50% av de tillfrågade kvinnorna anser att det är viktigt att veta hur ett inköp påverkar miljön. Andelen män som tycker att det är viktigt är 40%.
 • Kvinnor anger sig i större utsträckning än män göra val med miljöhänsyn.
 • Kvinnor uppfattar i större utsträckning att det finns alternativ med mindre miljöpåverkan att välja och ser mer positivt på möjligheterna att välja med miljöhänsyn.
 • Kvinnor upplever i högre utsträckning än män, att miljömärkningar och miljöinformation underlättar att göra val med miljöhänsyn.

Källa: Konsumenterna och miljön 2018

Sidansvarig: Sammanställning gjord av Konsumentverket