Metoder för att förändra beteenden

Publicerad 10 april 2018

Oavsett om du är företagare, tjänsteman eller politiker finns det metoder du kan använda för att konsumenter ska agera mer hållbart. Några av dem ger vi exempel på här.

Nudging

Nudging handlar om hur man kan påverka människors beslut genom att ge dem en lätt knuff i den riktning man önskarDet handlar inte om att förbjuda eller ändra de ekonomiska incitamenten för ett visst val, utan om att forma valsituationen så att det faller sig naturligt för konsumenten att fatta bättre beslut. 

Exempel nudging

 • Se till att de miljömässigt hållbara alternativen är lättillgängliga, till exempel genom att placera ekovaror i ögonhöjd i butiken eller placera vegetarisk mat först på buffén.
 • Låt det alternativet som är bäst för miljön vara förvalt, till exempel låta diskmaskinens ekoprogram vara standard eller skrivaren vara inställd på dubbelsidig utskrift.
 • Tydliggör vad som är bra val genom att tala om hur andra gör, till exempel visa de mest energieffektiva hushållens förbrukning på fakturan eller berätta hur andra villaägare minskat sitt hushållsavfall.
 • Återkoppla om konsumentens har visat ett önskvärt beteende, till exempel genom att ge statistik över hur många gånger man åkt stadsbuss eller hur stor andel ekologiska varor man köpt i butiken.
 • Påminn om planerade events som är bra, till exempel genom att skicka sms inför klädbytardagar eller att undvika elanvändning under Earth Hour.

Administrativa styrmedel 

Lagar, förbud och gränsvärden är exempel på det man kallar administrativajuridiska eller ibland politiska styrmedelDanvänds för att förhindra att vi agerar på ett sätt som är negativt för människa och miljö. Administrativa styrmedel tar tid att driva igenom, men medför oftast att konsumenter ändrar sitt beteende. Ibland kan förbud och regler väcka motstånd. 
 

Exempel administrativa styrmedel

 • Förbud för att minska utsläpp av farliga ämnen, till exempel förbud mot användning av dubbdäck i vissa städer eller användning av vissa kemikalier.  

 • Gränsvärden eller utsläppsnivåer för det som har en skadlig inverkan på miljön, till exempel förbud för att köra bilen på tomgång mer än en 1 minut. 

Ekonomiska styrmedel 

Genom ekonomiska styrmedel ger man ekonomiska incitament för att ledmänniskors i en önskad riktning, till exempel genom att ge bidrag till det beteende som är bra för miljön, eller beskatta beteenden som inte är hållbara. Ekonomiska styrmedel är enklare att driva igenom än exempelvis nya lagar och kan hjälpa till att stimulera teknikutvecklingen. 

Exempel ekonomiska styrmedel

 • Införande av skatter för att begränsa miljöpåverkan, till exempel fordonsskatt, energiskatt och koldioxidskatt.
 • Införande av avgifter för att minimera utsläpp eller avfall, till exempel avgifter för att köra tunga fordon eller deponera avfall.
 • Subventionering för att uppmuntra användningen av fordon som drivs av förnybara bränslen, till exempel skattelättnader för miljöbilar.

Informativa styrmedel 

Information är en vanlig metod för att få konsumenter att frivilligt göra val som är bra för miljön. Det är en förhållandevis lättillgänglig metod och skapar inget större motstånd. Effekten är däremot ofta låg, särskilt om information inte kommer vid själva beslutstillfälletÄven om information inte direkt leder till ändrade beteenden, kan det öka kunskapen och påverka attityder.  

Exempel informativa styrmedel

 • Miljö- och hållbarhetsmärkningar som hjälper konsumenter att hitta varor eller tjänster som tar hänsyn till miljön.
 • Upplysning till kommunmedborgare genom energi- och klimatrådgivning.
 • Miljöklassning av byggnader eller miljöindex för bilar tydliggör vilken miljöpåverkan de bidrar till.
 • Genom miljöledningssystem kan man integrera miljöarbetet i en organisation med hjälp av information, rutiner och ansvarsfördelning.

Kombinationer och varianter 

Det flesta lyckade beteendeinsatser är en kombination av flera metoder eller styrmedel. Lagar kan till exempel skapa förutsättningar att införa skatter eller bidrag, men det är med hjälp av information som man skapar acceptans för förändringarna.

Många metoder går in i varandra och är svåra att särskilja. Samhällsplanering, då man till exempel bygger fler cykelbanor eller försvårar för biltrafik genom centrum, kan vara ett styrmedel eller en nudge. 

Design,  man använder exempelvis fotspår, färger och skyltardefinieras ibland som en egen metod för att påverka beteenden, men kan också vara en del av nudgingDetsamma gäller IKT, då man använder tekniska lösningar, eller coachning då man vägleder till mer hållbara val.