Utvärdera och lär av din beteendeinsats

Publicerad 10 april 2018

Beteendeförändringar är ofta komplexa och tar tid. Det gör att du inte alltid ser effekten av en beteendeinsats direkt och det är svårt att utvärdera resultatet. Men eftersom beteendeförändringar ofta sker i steg, kan man med fördel följa upp och utvärdera insatsen stegvis under projektet.

Här sammanfattar vi hur utvärderingsmetoden, där man planerar för utvärdering från start och effekten mäts vid olika steg (så kallade analysnivåer) fungerar.

Läs också processguiden för utvärdering av beteendeinsatser i sin helhet. I den hittar du även exempel som förenklar och förklarar. 

Varför ska man använda utvärderingsmetoden?

 • Arbetet blir tydligare strukturerat 

 • Du får bättre förutsättningar att nå målen  

 • Den synliggör lyckade delar av en beteendeinsats, även om projektet i stort inte visat framgång  

 • Den gör det är möjligt att förstå varför ett projekt har nått de resultat det har 

 • Det blir enklare att utvärdera 

 • Arbetet blir roligare när du ser resultatet 

 • Lärdomarna kommer till nytta i andra projekt 

Vid projektstart – identifiera och planera

Förstå och beskriv uppdrag, syfte och mål  

Du behöver vara helt klar över vilket beteende projektet vill förändra, varför och hur det ska förändras. Se till att projektets mål är konkreta, mätbara och tidsspecifika för att kunna följa upp dem.

Identifiera faktorer som påverkar beteendet 

Du behöver förstå vilka bakgrundsfaktorer som påverkar målgruppens beteende. Det kan vara både yttre faktorer (exempelvis infrastruktur) och personrelaterade faktorer (exempelvis attityder, vanor).  

Välj insatser som stimulerar beteendeförändring 

Definiera vilka insatser och metoder som krävs för att motivera målgruppen att ändra sitt beteende. Räcker det att informera eller behöver man jobba med sociala normer eller regler för att få till en förändring?  

Beskrivning av metoder för att förändra beteenden 

Sätt mål och indikatorer på analysnivåer 

Klargör vilka analysnivåer som ska följas upp. Välj de som är mest intressanta eller kritiska för ditt projekt. Sätt mätbara mål och indikatorer på analysnivåerna utifrån projektets övergripande syfte. Utvärderingen ska kunna svara på om och varför projektet har nått målen eller inte, därför bör målen vara uppföljningsbara, realistiska och tidsspecifika. Indikatorerna används för att se om målen uppfylls.  

Exempel på mål och indikatorer för analysnivåer (PDF)

Välj metoder för datainsamling 

Välj metoder (exempelvis observation, självskattning, enkät, intervju) för att samla in den data som behövs för att följa upp mål och indikatorer. Tänk på följande:

 • Utgå från vilka resurser som finns i projektet. Observation av målgruppens beteende är en säkrare metod än självskattning, men kräver också mer resurser. Självskattning kan i många fall räcka för att få in data från målgruppen. 

 • Reflektera över om det är kvantitativa eller kvalitativa data du behöver för att utvärdera målgruppens uppfattning av insatsen. Om du strävar efter att hitta det generella, som de flesta tycker, bör du välja en kvantitativ metod, exempelvis enkäter med färdiga svarsalternativ. Om du söker en djupare förståelse är en kvalitativ metod, exempelvis intervjuer eller enkäter med öppna frågor, mer lämpligt.  

 • För att kunna veta om beteendeinsatserna har någon effekt, kan du behöva göra en nollmätning inför insatsen. Det innebär att målgruppen undersöks, utifrån de indikatorer du valt, både före och efter beteendeinsatsen. Skillnaden mellan mätningarna utgör effekten. Ett alternativ är att jämföra projektets målgrupp med en kontrollgrupp, som inte deltagit i insatsen.   

Under projektet – följ upp och anpassa

Följ upp och utvärdera projektets mål kontinuerligt under projektet. Då kan du lära under projektets gång och göra de förändringar som behövs. Svara på frågorna:

 • Vad har förändrats som resultat av beteendeinsatsen? 

 • Varför har förändringarna skett?  

Tänk också på hur insamlingen av data går till. Det kan påverka målgruppens inställning till projektet. Försök att göra insamlingen lätt och trevlig, så att målgruppen inte känner sig utnyttjade.  

I slutet av projektet – lär och sprid

Jämför, hitta förklaringar och sprid kunskapen  

När du har förberett utvärderingen från start och löpande följt upp och analyserat insatsen, blir den slutliga utvärderingen förhållandevis enkel 

Men det kan ändå vara svårt att utvärdera alla aspekter av ett projekt. Utvärdera det som är mest intressant, och sätt rimliga gränser. Var medveten om att bakgrundsfaktorerna till hög grad kan påverka effekten av en insats och ge det utrymme i utvärderingen. Jämför resultatet från liknande mätningar och sök förklaringar till resultatet. Kom ihåg att beteendeförändringar ofta kan kräva längre tid än vad ditt projekt sträcker sig.  Av den anledningen är det att klokt att resultatet utvärderas igen längre fram.  

Se till att andra får tillgång till resultatet. Tänk på att beskriva bakgrundsfaktorer och sammanhang. En beteendeinsats kan vara framgångsrik i ett sammanhang, men ineffektiv i ett annat. 

Utvärdering i korthet

Kortfattat, utvärdering handlar om att: 

 • Jämföra dina resultat med fastställda mål 

 • Jämföra dina resultat med andras 

 • Hitta förklaringar till förändringarna   

 • Lägga grunden för kommande projekt – både dina och andras 

 • Hitta rätt ambitionsnivå – fokusera på det som är mest intressant

Låt dina lärdomar komma till nytta för andra. Lägg upp ditt projekt på forummiljosmart.se.