Bli medlem

Dela prylar, yta, bil och tid - Delningsekonomi i kommunerna

Uppdaterad 5 mars 2019

Det finns ett stort behov hos kommuner av erfarenhets- och kunskapsutbyte kring delningsekonomi. Att inspireras av varandra och få inblick i vilka framgångsfaktorer andra kommuner funnit, hur ekonomiska och juridiska problem lösts och hållbarhetseffekter följts upp. Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har därför tagit fram denna rapport och tillhörande vägledning utifrån en kartläggning av vad som görs på kommunnivå, en enkätundersökning med cirka 30 svarande kommuner, intervjuer med åtta av dem och bedömning av potentialen till minskad miljöpåverkan.

Syftet med projektet är att vägleda kommuner i hur de kan dela mera mellan sina verksamheter och med sina invånare både när det gäller yta, mobilitet, saker och data, tid eller kompetens för att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill öka kunskapen om vilka resurser kommuner delar, varför delning sker och vilka hinder som finns för delning och samtidigt inspirera fler kommuner att dela resurser genom att synliggöra konkreta initiativ och dess miljöbesparingar. Därför har vi tagit fram denna rapport och i tillhörande vägledning identifierat
framgångsfaktorer för hur kommuner kan jobba med delningsinitiativ.

Kontaktperson

Målgrupp

Kommuner

Finansiering

Avfall Sverige och Stiftelsen IVL

Resultat

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt delning i svenska kommuner genom litteraturstudier, en enkät, uppföljande intervjuer och bedömning av potentialen för minskad miljöpåverkan. Många kommuner har idag enstaka initiativ för ökad delning, men det finns oklarheter och hinder för att delningen ska kunna skalas upp och utvidgas till fler områden. Få har mål, strategi och ett samlat ansvar för området, samtidigt har den digitala utvecklingen gjort att möjligheterna att dela på resurser så mycket större och tillgängligare för fler. Det som framförallt delas mellan kommunala verksamheter idag är fordon och ytor men även tid och kompetens. När kommunen delar med sina invånare kan det handla om att kommunen delar med sig av en resurs, tillhandahåller en tjänst eller underlättar för invånarna att dela mer med varandra. Främst är det transportmedel och ytor som delas men även verktyg, utrustning, tid, kompetens och digitala plattformar delas. Att det är enkelt att dela är avgörande både för att medarbetare inom kommunen och invånarna ska vilja dela. Här kan kommunen underlätta både ekonomiskt och juridiskt och genom att erbjuda välfungerande plattformar och system för delning. Att det finns tillit till systemen spelar stor roll för att delningsinitiativen ska växa. Kommunen har också möjlighet att samverka kring och synliggöra delningsinitiativ från andra aktörer liksom att stödja samordning dessa emellan. Få kommuner har utvärderat de ekologiska, ekonomiska och sociala vinsterna med delning men ändå uttrycker många att delning inom kommunen har potential att bidra både till nya företag och affärsmodeller, till ekonomisk och ekologisk resurseffektivitet samt till samhällsvinster i form av större jämlikhet, delaktighet och gemenskap.
Bli medlem Logga in