Bli medlem

GO!Malmö Stilmedveten

Publicerad 20 december 2018

GO!Malmö Stilmedveten hade som syfte att öka medvetenheten om textiliers värde och guida till hållbar, medveten konsumtion. Strategin för att nå dit baserades på en mängd olika insatser, bland annat via en tryckt karta över stadens hållbara textilutbud och information om hållbar klädkonsumtion i sociala medier och press. Under kampanjen bjöds allmänheten in till aktiviteter med syfte att höja kunskapen om textiliers värde. På AB Småland, en stor affär på gågatan i Malmö där vi hyrde en lokal, fanns även en utställning på temat Hållbar textilkonsumtion under hela evenemangstiden. Sist men inte minst erbjöds textilinsamling i lokalen under hela kampanjen. Den bristande infrastrukturen kring textilåtervinning är en stor faktor till den höga andelen som hamnar i soporna, i samband med textilinsamlingen fanns även möjligheten att prata textilåtervinning med besökarna.

Kontaktperson

Målgrupp

Främst konsumenter; invånare och besökare i malmö.

Finansiering

genom projektmedel (SIPTex) och kommunala medel.

Resultat

I sin helhet ansågs utfallet av kampanjen lyckat, det fanns ett stort intresse från allmänheten och den generella responsen på aktiviteterna var överhängande positiv. Något som kunnat göras bättre var fokuset på textilinsamling då det nu endast lämnades in en mycket liten volym. Strax efter kampanjen tillskrevs anledningen till detta att allmänhetens intresse för att lämna textil inte är tillräckligt stort, samt att kommunikationen kring insamlingsbehållaren inte fått lika mycket uppmärksamhet som de andra delarna.
Bli medlem Logga in