Åtgärdsprogram för miljöfrämjande insatser

Publicerad 24 maj 2019

Länsstyrelsen i Västerbotten lanserar nu Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte. Där får aktörer i länet konkreta tips på insatser att göra.

Alla länsstyrelser har i uppdrag av Regeringen att driva åtgärdsprogram för generationsmålet och miljömålen. Ett exempel är Hållbara Västerbotten.

– Vi ser det som ett bra ramverk för att visa på viktiga insatser som behöver göras i länet, och för att samla och sprida goda exempel på det som utförs. Syftet är att öka takten i åtgärdsarbetet. Som det ser ut idag har vi en bra bit kvar till att nå miljömålen. I Västerbotten är vi nära att nå fyra av målen, men det är bara "skyddande ozonskikt" som vi kommer att klara, säger Lotta Ström, miljömålshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Vänder sig till alla typer av aktörer

Hållbara Västerbotten innehåller åtgärder som riktar sig till både offentlig verksamhet, företag och organisationer. De som deltar anmäler de aktiviteter de vill göra till länsstyrelsen. Länsstyrelsen följer sedan upp arbetet och lyfter goda insatser.

 Förhoppningsvis kan programmet ge inspiration om det känns svårt att veta vad ens organisation kan göra. Kanske går det att hitta en annan aktör som ska jobba med samma åtgärd och vill samarbeta, berättar Marie Vallin, samordnare miljömål/miljöledning på Länsstyrelsen Västerbotten.

Markering för jämställdhet och jämlikhet

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att markera de åtgärder där det är av stor vikt att tänka på utförandet ur ett jämställdhetsperspektiv.

 Det kan vara att alla känner sig tilltalade och inbjudna i utbildningssammanhang, att tillgänglighet för alla beaktas, att barnperspektivet inte glöms bort eller att både män och kvinnors kulturmiljöer och historia bevaras och tillgängliggörs, lyfter Marie Vallin.

Hållbar konsumtion

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i kategorier. En av dessa är Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa. Lotta Ström berättar att det finns många olika typer av tips i programmet för att främja hållbar konsumtion.

– Det kan vara genom konsumtion av till exempel fossilfri energi, lokalproducerad mat, miljömärkta produkter och återvunnen plast. Vi lyfter förebyggande åtgärder gällande avfallsmängder och hållbar upphandling. Det finns också förslag på åtgärder för att främja friluftsliv och att dela på resurser, som till exempel att starta bilpooler eller verksamheter för att låna, byta eller hyra grejer.

Förutom hållbar konsumtion finns även tips inom:

  • hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande
  • hållbart resande och energieffektiva transporter
  • hållbara natur- och kulturmiljöer
  • hållbara vatten.