Bättre styrmedel krävs för att nå miljömålen

Publicerad 1 februari 2019

Det behöver göras mer för att Sverige ska nå miljömålen. Det visar den fördjupade utvärderingen av miljömålen som Naturvårdsverket har lämnat till regeringen. Utvärderingen slår fast att de styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen inte finns idag.

Konsumtionens miljöpåverkan

Utvärderingen lyfter bland annat fram att den miljö- och hälsopåverkan som konsumtionen orsakar är stor. Det gäller till exempel konsumtionen av flygresor, elektronik, livsmedel och textilier. De utsläpp av växthusgaser som konsumtionen orsakar behöver reduceras kraftigt den närmaste tioårsperioden. År 2050 bör de vara högst en tiondel av dagens utsläpp.

Låt offentlig sektor visa vägen

Att utveckla effektiva styrmedel för att minska konsumtionens miljöpåverkan är en mycket viktig del i arbetet för att nå miljömålen och utvärderingen pekar på vikten av att inte lägga ansvaret att lösa miljöproblemen på den enskilde individen.

De föreslår också att den offentliga sektorn bör visa vägen genom att ställa mycket höga miljökrav i sina verksamheter, sina upphandlingar, investeringar och sitt resande.

Samverkan krävs

I arbetet med den fördjupade utvärderingen har 26 myndigheter och länsstyrelserna, alla med utpekat ansvar för miljömålen, samverkat för att ta fram förslag på åtgärder till regeringen. Förutom att bidra till miljömålen kan de bidra till Sveriges civila beredskap, förbättra folkhälsan, underlätta friluftslivet och underlätta anpassning till ett föränderligt klimat.