SKL visar hur man får fler att cykla

Publicerad 30 augusti 2018

Om fler väljer att cykla ger det vinster för miljö, ekonomi och hälsan. Men hur gör man konkret för att öka cyklandet?

Vintercyklist

Som ett led i att förverkliga regeringens cykelstrategi, fick Svergiges kommuner och landsting, SKL, uppdraget att sprida goda exempel på insatser för ökad och säker cykling. Resultatet är en samling av kommunernas mest lyckade projekt på SKL:s webbplats. 

Beteendeinsatser som gett resultat 

Insatserna som man valt ut är utvärderade och har uppvisat effekt, vilket många kommuner efterfrågar för att få politisk acceptans för att genomföra liknande projektMålet är att de goda exemplen på sikt ska bidra till att fler kommuner utvecklar sitt arbete med att främja cykling. 

På SKL:s webbplats hittar man nu beteendeinsatser från kommuner av olika storlek och från olika delar av landet, indelade i de vanligaste kategorierna av cyklister att rikta insatser mot: 

  • arbetspendlare 

  • barn och unga  

  • vintercyklister  

Ökat erfarenhetsutbyte önskas 

Ett resultat av arbetet är att kontakterna mellan kommuner och tjänstemän som jobbar med frågorna har stärkts, skriver SKL i sin slutrapport. Det är en fördel för det fortsatta arbetet och underlättar erfarenhetsutbytet mellan kommunerna.  

Under arbetes gång har SKL noterat:  

  • De flesta av Sveriges kommuner och regioner satsar på beteendepåverkande insatser för ökad och säker cykling.  

  • Kommuner och regioner efterfrågar mer kunskap om hur man bäst genomför sådana insatser för att uppnå största effekt.  

  • Det finns en önskan att lära mer av andra kommuner och regioner och dela erfarenheter.  

  • Många kommuner efterfrågar evidensbaserade utvärderingsresultat till stöd för att få politisk acceptans för genomförande av beteendepåverkande insatser.  

  • Kommunerna önskar göra projekten större, nå fler och till mindre kostnad och tidsinsats.  

  • Vissa regioner har kommit långt inom beteendepåverkande insatser och leder vissa paraplyprojekt där de tar ansvar för utformning och uppföljning av projekt. Kommuner i berörd region kan sedan, till en mindre kostnad, tillämpa den beteendepåverkande insatsen. 

Cykelstrategin (PDF, nytt fönster) 

Lägg till ditt projekt!

Har du jobbat med någon av de beteendeinsatser som SKL har lyft fram? Eller har du gjort en liknande insats för att främja ett mer hållbart beteende hos konsumenter och medborgare?

Lägg upp ditt projekt på forummiljösmart.se så bidrar du till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap!

Lägg till projekt på forummiljösmart.se

Nyfiken på att läsa mer?

Östersund får invånarna att resa mer hållbart