Hallå där Märta Streijffert – om klimathänsyn i upphandling

Publicerad 17 mars 2020

I projektet Klimathänsyn i upphandling tar Umeå kommun reda på vad som behöver göras för att kunna ta mer hänsyn till både klimat och cirkularitet i den egna upphandlingsprocessen. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår till oktober 2020. Märta Streijffert är projektledare på Umeå kommun.

Märta Streijffert

Märta Streijffert. Foto: Samuel Pettersson.

Vad går projektet ut på?

– Utgångspunkten är att vi behöver ta större hänsyn till klimatpåverkan i upphandlingar. Projektet ska bland annat ta fram ett antal åtgärdsförslag för hur Umeå kommun kan ta större klimathänsyn och främja cirkulära varor och tjänster i våra upphandlingar. Projektet är uppdelat i tre områden: materialflöden, klimatberäkning och kunskapsunderlag. 

Varför genomför ni projektet?

– Projektet är en del i kommunens arbete med att minska klimatavtrycket från konsumtionen. Idag orsakar konsumtionen i Umeå 11,5 ton växthusgaser per person och år. Den offentliga sektorn, som kommunen är en del av, står för nästan 4 ton. På sikt ska kommunens konsumtion bli helt klimatneutral. Vår uppgift är att ta reda på hur våra upphandlingar kan bidra till målet.

Hur ska ni använda resultatet?

– Vi kommer främst använda resultatet från projektet som underlag till framtida upphandlingar och som kunskap över vad vi behöver göra för att minska avtrycket från den konsumtion som vår upphandling bidrar till.

Kommer andra kommuner kunna använda metoden ni tar fram?

– Metoden för klimatberäkning som tas fram tillsammans med projektet Accelerera mot Agenda 2030 ska göra det lättare för alla kommuner och myndigheter att klimatberäkna konsumtionen. Därav kommer verktyget för analys som ska tas fram vara praktiskt och fritt tillgängligt för andra kommuner. Alla resultat i projektet kommer också att sammanställas i en slutrapport. Den beräknas vara klar i början av hösten 2020.

Om projektets olika delar

Materialflöden

Projektet genomför en studie i hur materialflödena i kommunen kan bli effektivare. Det görs genom en kartläggning av materialflöden från inköp från gällande ramavtal och en analys av hur upphandlingsprocessen kan bidra till att göra materialflödena mer cirkulära. Studien ska även ge förslag på åtgärder för hur upphandlingen kan bidra till att kommunens inköp kan bli cirkulära och fossilfria. Studien kommer bland annat ta avstamp i de två studierna 8 ton society (RISE) och The economics and governance of the circular economy in cities (OECD) som Umeå deltagit i.

Klimatberäkning

Projektet ska också börja ta fram en metod för klimatberäkning av kommunens konsumtion. Detta genomförs i samarbete med Stockholm Environment Institute och deras projekt Accelerera mot Agenda 2030. Projektet syftar till att hjälpa svenska myndigheter att kartlägga och minska de utsläpp som genereras av konsumtion. Umeå kommun och Kalmar kommun är pilotkommuner.

Kunskapsunderlag

Kunskapen om klimathänsyn i upphandling måste öka. Därför ska projektet ta fram ett kunskapsunderlag som kan användas vid upphandlingar. Projektet arbetar också med att öka förståelsen för och kunskapen om hur kommunens upphandlingar påverkar klimatet genom till exempel workshops.