Konsumenter vill handla hållbart men det finns många hinder

Publicerad 25 augusti 2020

Konsumtionens klimatpåverkan minskar och det finns en tydlig vilja bland konsumenter att handla hållbart. Samtidigt finns många hinder i form av smalt utbud, höga priser, bristfällig information och normer. Det lyfter Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2020.

Minskad konsumtion, men fortsatta utmaningar

Den privata konsumtionens påverkan på klimatet har minskat med 21 procent per person i Sverige under perioden 2008–2017. Men det är fortsatt en stor utmaning att nå de miljömål som finns på klimatområdet. Dessutom orsakar konsumtionen även andra typer av miljöproblem.

– Många konsumenter vill konsumera mer miljömässigt hållbart, men behöver bättre förutsättningar för att göra det. Konsumenterna kommer inte på egen hand att ställa om sin konsumtion som förutsättningarna ser ut idag, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket.

Konsumenternas syn på sina möjligheter

I rapporten jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Reguljära flygresor och charterresor ger sämst möjligheter enligt konsumenterna. Vitvaror, el och olika dagligvaror anses ge bäst. Resultaten stämmer väl överens med tidigare rapport från 2018.

Hinder för konsumenterna

Rapporten visar på omfattande hinder för konsumenter att göra val som leder till en miljömässigt mer hållbar konsumtion. Forskning pekar på att samhället överlag är strukturerat på ett sätt som normaliserar och rentav främjar miljömässigt ohållbara konsumtionsmönster. Rådande sociala normer stöder till exempel beteenden som bilinnehav, hög köttkonsumtion och långväga semester.

– För att lösa miljöproblemen behöver alla aktörer i samhället medverka. Vi vill genom rapporten bidra med kunskap och inspiration till alla som har möjlighet att göra det enklare för konsumenterna att göra de mer miljömässigt hållbara valen, fortsätter Johan Jarelin.