Studie om unga och kollektivtrafik

Publicerad 6 maj 2020

Hur reser unga i Norden idag och vad är deras behov? Det har VTI och Policy in Practice undersökt i en studie. Studien är finansierad av Trafikverket.

Två unga personer väntar på tåg som är på väg in till stationen

Studien visar att unga till stor del är beroende av kollektivtrafik. Geografiska och socioekonomiska faktorer spelar roll för vilken syn och erfarenhet de har av att resa kollektivt.  

Unga efterfrågar en smidig, trygg, lugn och billig kollektivtrafik. Den behöver vara anpassad till deras vardag. Deras upplevelse av hur väl kollektivtrafiken kan möta förväntningar är tongivande för vad de anser om kollektivtrafiken i stort och även för potentialen att fortsätta resa kollektivt när de blir äldre.

Unga tar körkort och använder bil i mindre utsträckning än förr, framförallt i större städer med välfungerande kollektivtrafik. De flesta tänker dock att bilen kommer att ha en central roll för deras mobilitet i framtiden. Det finns ofta en hög tilltro hos unga till att tekniken ska lösa de problem som idag finns med bilism.

Rekommendationer från rapporten

I rapporten finns rekommendationer till yrkesverksamma som kan påverka hur transportsystemet utformas. De går i stora drag ut på att det behövs en kollektivtrafik som utgår ifrån ungas upplevelser och perspektiv. Kollektivtrafiken behöver ta hänsyn till att unga är olika och befinner sig i olika kontexter. Kollektivtrafiken behöver vara punktlig, bekväm, effektiv, pålitlig och prisvärd. Den behöver även vara utformad så att hela resan upplevs som trygg och säker. Kollektivtrafiken bör baseras på de villkor och förutsättningar som råder idag och beakta hur, var och när unga faktiskt vill röra sig. 

Jag vill inte ha reseersättning, jag vill komma fram i tid”. Ungas upplevelser och behov av mobilitet i Norden