Umeåbornas konsumtionsvanor kartlagda

Publicerad 22 januari 2019

Umeå kommun har undersökt hur invånarnas konsumtion påverkar klimatet. Nu vet man inom vilka områden olika åtgärder och beteendeinsatser kan göra stor skillnad.

Vy över Umeå

Att våra konsumtionsvanor har stor påverkan på klimatet är ingen nyhet, men hur ser det ut lokalt?

För att få kunskap om Umeåbornas konsumtionsvanor genomfördes en enkätundersökning under våren 2018. Med svaren som grund beräknade Stockholm Environment Institute (SEI) vilket klimatutsläpp konsumtionen orsakar. SEI identifierade också några områden där Umeåborna orsakar höga utsläpp.

Konsumtionsområden med höga utsläpp

  • Flygresor och bilanvändning 
  • Kött-och mejeriprodukter samt matsvinn 
  • Energianvändning 
  • Möbler och kläder 

– En förändrad konsumtion på de här områdena skulle minska Umeåbornas klimatavtryck kraftigt, säger Katarina Axelsson, forskare vid SEI. Kommunen har visserligen begränsad rådighet att direkt påverka hushållens konsumtion. Men de har en viktig roll för att skapa bättre förutsättningar för hushållen att konsumera mer hållbart. Undersökningen ger ett bra underlag till beslut om vilka styrmedel och åtgärder som behövs för att stimulera Umeåborna till mer hållbara konsumtionsmönster.

– Vi tror att det är lättare att motivera och inspirera till klimatsmarta val om vi får bättre kunskaper om hur läget är lokalt, säger Anna Gemzell, projektledare för klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen, som står bakom undersökningen.

Kunskap värd att spridas

Anna Gemzell

Anna Gemzell är projektledare för Den koldioxidsnåla platsen.

Intresset för undersökningen och klimatberäkningarna är stort från andra kommuner, berättar Anna Gemzell.

– Nästa steg för oss är att åskådliggöra resultaten på ett enkelt sätt så att kunskaperna om det lokala klimatavtrycket blir tillgängliga för fler. Vi kommer bland annat ta fram ett visualiseringsverktyg baserat på klimatberäkningen, där man ska kunna fördjupa sig i resultaten och få tips om vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Ta del av rapporten på www.umea.se/konsumtionsvanor

Stockholm Environment Institute (SEI) presenterar beräkningar på klimatpåverkan av konsumtionsvanor baserat på enkätsvar från 1 475 Umeåbor.

Projektet Den koldioxidsnåla platsen

Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp.

Den koldioxidsnåla platsen