Vägledning för kommuners hållbarhetsarbete

Publicerad 30 april 2020

Länsstyrelsernas samverkansorgan RUS, har tagit fram en ny vägledning för kommuner. Den ska ge kommuner stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljö och hållbarhet. Tommy Persson på Länsstyrelsen Skåne är en av projektledarna.

Tommy Persson

Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne, har varit projektledare för framtagandet av den nya vägledningen. Fotograf: Kristina Fontell.

Varför har ni tagit fram vägledningen?

– Många kommuner ser idag nyttan av att arbeta strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor för att skapa goda livsmiljöer och stimulera lokal utveckling.  Vägledningen ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vägledningen är också tänkt att fungera som processtöd för utveckling och genomförande av lokala miljö- och hållbarhetsprogram. Anledningen till att länsstyrelserna har tagit fram vägledningen är att vi har ett uppdrag att stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, samt att vi ska verka för genomförandet av Agenda 2030 i länen.

Vem ska använda den?

– Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker med ansvar för strategisk planering och miljö- och hållbarhetsfrågor i kommunerna, men också till miljömålssamordnare på länsstyrelserna som ett underlag för stöd och erfarenhetsutbyte i det regionala och lokala miljö- och hållbarhetsarbetet.

När och hur ska man använda den?

– Vägledningen kan användas som stöd och inspiration i hela processen med att driva ett strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete på lokal nivå. Allt från planering för att ta fram ett styrdokument med mål och åtgärder, till implementering och genomförande i kommunens verksamhet, samt uppföljning och kontinuerlig utveckling av arbetet. Vägledningen är upplagd så att du som användare kan hoppa rakt in i det avsnitt som är av särskilt intresse för ditt arbete, utan att behöva läsa vägledningen från pärm till pärm.

Har ni testat på någon kommun?

– Vi har hela tiden haft med oss kommuner i arbetet med att utveckla vägledningen. Stora som små och från olika delar av landet. Projektledningen har varit delad mellan Länsstyrelsen Skåne och Lunds kommun och vi har haft en referensgrupp med en handfull kommuner. En omfattande dialog med olika kommuner om deras behov av stöd i miljö- och hållbarhetsarbetet har varit en viktig del av projektet. Totalt har drygt 80 kommuner från hela landet fått information och möjlighet att lämna synpunkter under framtagandet av vägledningen. Vi har också skickat ut vägledningen på en bred remissrunda. Några kommuner har i detta sammanhang meddelat att de redan har använt sig av vägledningen i planeringen för att ta fram nya miljö- och hållbarhetsprogram.

Hur kan kommunerna ta del av materialet?

– Vi planerar för att informera om och sprida vägledningen i samband med regionala miljömålskonferenser och ta fram ett bildspel som kommuner kan använda för att informera om vägledningen i det lokala arbetet. Vägledningen kommer att vara tillgänglig för nedladdning på bland annat sverigesmiljömål.se och RUS webbplats.

Kommunstöd på RUS webbplats