Vilka miljöfrågor vill du ha svar på?

Publicerad 21 mars 2019

Nu vill Formas ha dina förslag till frågor eller områden där du behöver mer kunskap för att kunna fatta kloka miljöbeslut.

Formas miljöanalysverksamhet granskar och sammanställer forskningsstudier för att stödja arbetet med de svenska miljömålen. Det är viktigt att arbetet kommer till nytta, därför vill de nu veta vilken kunskap just du behöver i ditt arbete.

Hur går Formas arbete till?

Formas gör sammanställningar i form av systematiska översikter eller kartläggningar med slutsatser om vad forskningen sammantaget säger i en fråga. De beskriver den forskning som finns, men sammanställer inte resultaten eller formulerar slutsatser.

Det tar totalt omkring två år för Formas att göra en sammanställning. För att kartläggningarna ska bli så objektiva och transparenta som möjligt följer man de internationella riktlinjerna som 

De förslag som kommer in till Formas prioriteras av den strategiska miljömålsgruppen utifrån behov. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar sedan vilka kartläggningar som ska genomföras.

Exempel på frågor till Formas

  • Vilken effekt har åtgärden x eller påverkan y på faktorn z i miljön?
  • Hur effektivt renar anlagda våtmarker vatten från kväve och fosfor?
  • Hur påverkas fjällvegetationen av renbete?

Fler exempel hittar du på Eviem och Environmental Evidence.