Vem gör vad inom hållbar konsumtion

Publicerad 15 mars 2018

Det finns idag flera initiativ och uppdrag på nationell nivå i Sverige inom miljömässigt hållbar konsumtion. En ambition för forumet är att skapa en överblick över vem som gör vad. Ett första steg är att beskriva vad som görs inom offentlig sektor på nationell nivå.

För att driva på utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion, arbetar regeringen bland annat med strategier, uppdrag till myndigheter och utredningar inom området.  

Strategier inom hållbar konsumtion  

Regeringsuppdrag inom hållbar konsumtion 

Konsumentverket 

Naturvårdsverket 

 • Utforma ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för Sverige i enlighet med Parisavtalet  

 • Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtions klimatpåverkan 

 • Information om konsumtion av textilier

 • Ansvara för att vara nationella fokalpunkt för 10YFP – FN:s tioåriga ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion.

 • Textildialog (tillsammans med Kemikalieinspektionen) med syfte att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan.  

Livsmedelsverket 

 • Uppdrag om matsvinn 

 • Uppdrag att verka för digitalt först – för en smartare livsmedelskedja 

 • Livsmedelsstrategins företagsperspektiv i myndighetens verksamhet 

Energimyndigheten 

 • Informationsplattform för solel 

 • Förslag till Sveriges nationella energi- och klimatplan 

Boverket 

 • Plattform för frågor om hållbar stadsutveckling 

 • Hållbart byggande med minskat klimatpåverkan 

Kemikalieinspektionen 

 • Handlingsplan för giftfri vardag 

 • Kartläggning av förekomst av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU 

Jordbruksverket 

 • Traditionell småskalig matkultur 

 • Livsmedelsstrategins företagsperspektiv i myndighetens verksamhet 

 • Uppdrag att verka för digitalt först – för en smartare livsmedelskedja 

Trafikverket 

 • Redovisning av åtgärder som syftar till att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden 

 • Uppdrag att följa upp utvecklingen inom cykling

 • Ta fram informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling 

Tillväxtverket 

 • Miljödriven näringslivsutveckling

 • Utvecklingen av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat 

SCB 

 • Uppdrag om statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 

Vinnova 

 • Inkubation i livsmedelskedjan inom ramen för livsmedelsstrategin 

 • Uppdrag att stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller 

Delegationer, råd och samverkansprogram 

Regeringen arbetar också via delegationer, råd och samverkansprogram inom hållbar konsumtion.  

 • Agenda 2030-delegationen har ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt och levererar löpande delrapporter.

 • Miljömålsrådet, Klimatpolitiska rådet, Nationella rådet för livsmedelsstrategin och Rådet för hållbara städer är plattformar och rådgivande organ.

 • Miljömålsrådet är en plattform med representation från de 17 myndigheter som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Även Rådet för hållbara städer består av representanter från statliga myndigheter ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling.  

 • Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen och består av forskare från olika universitet i Sverige. 

 • Nationella rådet för livsmedelsstrategin har till uppgift att vara rådgivande för regeringen i genomförandet av strategin och består av representanter från olika aktörer i livsmedelssektorn.

 • Tre av de fem strategiska samverkansprogrammen som regeringen inrättade 2016 relaterar till miljömässigt hållbar konsumtion. Det är ”Nästa generations resor och transporter”, ”Smarta städer” och ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”. Samverkansprogrammen är svenska styrkeområden som samlar aktörer brett för att identifiera prioriterade framtidssatsningar.