Tillgänglighetsredogörelse för Forum för miljösmart konsumtion

Publicerad 27 januari 2020

På den här sidan beskriver vi hur Forummiljosmart.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är Konsumentverket som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan rapportera brister som du upptäcker till oss.

 

Du kan framföra synpunkter till oss eller begära att få material tillgängliggjort

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss på: konsumentverket@konsumentverket.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss om du önskar material som undantagits enligt lagens 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, i andra format. Vi kommer då bedöma om vi kan möta din förfrågan. Du kontaktar oss på: konsumentverket@konsumentverket.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet för lagen. Om du upplever brister i Konsumentverkets sätt att följa lagen kan du anmäla det till DIGG. Du hittar information om hur du gör en anmälan på DIGG:s webbplats:
Anmäl bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är lanserad i sin nuvarande form i januari 2020. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A-AA nivå. Brister redovisas nedan under rubriken "Hur tillgänglig är webbplatsen?".

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte allvarligt påverkar användning eller faktiska funktioner på webbplatsen. På webbplatsen finns av oss följande kända brister.  

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller nedsatt färgseende

Vissa visuella markörer som används för att tydliggöra innehållsdelar har för låg kontrast mellan text och bakgrund. Vi kommer att se över dessa i kommande uppdateringar.

Det förekommer färgplattor som har för låg kontrast mot bakgrunden. De påverkar inte på ett avgörande sätt läsbarheten eller hanteringen av sidan. Vi kommer att se över detta i kommande uppdateringar.

Det förekommer felaktig rubrikstruktur inom webbplatsens diskussionsforum. Vi planerar att se över detta i kommande uppdateringar.

Allmänna brister

På en del sidor som visar innehållet i listor kan det förekomma länkar som inte går att skilja åt. Vi kommer att se över dessa länkar i kommande uppdateringar.

I mobilt läge kan menyingången läsas upp dubbelt vid användande av talsyntes eftersom etiketten för meny är satt två gånger. I övrigt ska inte användarupplevelsen påverkas. Vi ser över förutsättningarna för att ändra menysystemet i mobilt läge.

Hur har vi testat webbplatsen?

Testerna har genomförts av Konsumentverket genom självskattning  (intern testning) med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet. Tester utförda av användare med funktionsvariationer har inte utförts på den här webbplatsen. Webbplatsen har heller inte genomgått webbtillgänglighetsgranskning utförd av webbtillgänglighetskonsult. 

Senaste bedömningen genomfördes den 27 januari 2020.