Bli medlem

Framtidens handel och konsumtion - en del av Sektorsstrategier för energieffektivisering

Publicerad 13 februari 2020

Energimyndigheten arbetar sedan juli 2017 tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Strategierna ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige och bidra till att säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt.

Arbetet spänner över fem sektorer, Framtidens handel och konsumtion är en av dessa sektorer. Den grundläggande idén är att tillvarata ambitioner och drivkraft och att samla och rikta dem med hjälp av strategierna för att uppnå resultat.

Framtidens handel och konsumtion inkluderar såväl privat konsumtion som offentlig upphandling och företagsinköp. Sektorn beskrivs genom fyra strategiska områden, nämligen konsumtionskultur, cirkulär ekonomi, e-handel och fysiska butiker samt upphandling och inköp.

Om projektet

2017 fick Energimyndigheten i uppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Målet med uppdraget är att tillsammans med olika branscher och i samråd med berörda myndigheter skapa förutsättningar för att Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning till 2030.

Uppdraget ska genomföras i form av dialog om lämpliga målsättningar och åtgärder för hur sektorerna ska bidra till målet om 50 procent effektivare energianvändning 2030 med hänsyn tagen till övriga energi- och klimatpolitiska mål.

Det är samhällets olika aktörer såsom företag, organisationer, myndigheter, akademin med flera som skapar innehållet i strategierna utifrån sina respektive ägarskap för olika insatser. Energimyndighetens roll är att via samverkan och dialog tydliggöra riktningen, tillhandahålla en struktur för arbetet och driva processen framåt.

Framtidens handel och konsumtion är en av fem utpekade sektorer. Övriga sektorer är Fossilfria transporter, Resurseffektiv bebyggelse, Flexibelt och robust energisystem samt Produktion i världsklass.

Inom varje sektor utvecklas strategier som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Sektorsstrategierna ger även möjlighet till sektorsövergripande samarbeten där aktörer inom olika sektorer går samman för att hitta nya lösningar.

Framtidens handel och konsumtion inkluderar såväl privat konsumtion som offentlig upphandling och företagsinköp. Sektorn beskrivs genom fyra strategiska områden, nämligen konsumtionskultur, cirkulär ekonomi, e-handel och fysiska butiker samt upphandling och inköp.

Kontaktperson

Medverkande personer

Det här projektet behöver hjälp med:

Kunskap

Det här projektet behöver fylla på med mer kunskap. Låter projektet intressant och du har möjlighet att engagera dig - kontakta projektet och hör efter om du kan hjälpa till!

Bli medlem Logga in