Bli medlem

Kemkollen - Pilotåret 2019

Publicerad 18 februari 2019

Vad är kemkollen?

Kemkollen är en modell och ett verktyg för uppföljningar (laboratorieanalyser) av kemikalieinnehåll i varor. Kemkollen riktar sig mot upphandlande myndigheter inom kommun och landsting (inklusive kommunala bolag), då dessa upphandlar många liknande typer av varor. Varor väljs ut för uppföljning enligt en gemensam modell så att resultaten har relevans för så många som möjligt.

Resultaten från uppföljningarna delas av samtliga deltagande parter. På så vis får varje deltagande part tillgång till en betydligt större mängd resultat än om man genomfört uppföljningarna på egen hand. Genom Kemkollen stärker vi kommuners och landstings kunskap om vilka kemikalier som faktiskt finns i de varor som upphandlas och huruvida upphandlingskrav på kemikalier efterlevs.

Kemkollen bidrar också till kunskap på en mer övergripande nivå om vilka produkt- och materialflöden som har potential, eller kan vara problematiska, i en cirkulär ekonomi.

Verktyget kommer administreras av SKL Kommentus inköpscentral och vara tillgängligt för upphandlande myndigheter. I nuläget riktar sig Kemkollen till kommuner, landsting och kommunala bolag, som upphandlar många liknande typer av varor.

Pilotåret 2019

Kemkollen är igång och pilotåret 2019 har startats upp. Under året kommer kemikalieinnehåll inom produktområdena textil och produkter i barnmiljö att analyseras. Ansvariga för pilotårets arbete är SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), Nationella kansliet för hållbar upphandling och Trossa.

En expertgrupp kommer tillsättas och denna ansvarar bl.a. för att definiera vilka avtalskrav (och eventuella andra ämnen/halter av ämnen) som ska följas upp och året avslutas med att resultaten delas med alla som är med i intressentgruppen.

Mer information kommer.

Kontaktperson

Medverkande personer

Bli medlem Logga in