Bli medlem

Textilturnén

Publicerad 5 december 2018

Inom projektet SIPTex genomförde Malmö miljöförvaltning kampanjen Textilturnén. De två huvudsyftena för turnén var att höja Malmöbornas kännedom kring textilåtervinning samt att öka kvantiteten insamlad textil. De permanenta textilinsamlingsbehållarna i Malmö finns på stadens två återvinningscentraler, som varken ligger nära centrum eller kollektivtrafiken. Den sviktande infrastrukturen kring textilåtervinningsinsamling var en anledning till kampanjen.

Kampanjen delades upp i två spår, där det ena riktade sig mot större arbetsplatser och det andra mot allmänheten. Textilinsamlingsbehållare placerades ut på både arbetsplatserna och på en rad allmänna platser. Vi besökte sedan varje arbetsplats med en föreläsning om textilkonsumtion och återvinning. Denna föreläsning hölls även för allmänheten. Därtill sattes en utställning om hållbar textilkonsumtion upp på Stadshuset i Malmö.

Resultat

Insamlingen för allmänheten visade sig väldigt populär, det tycks finnas ett uppdämt behov av att kunna lämna textilier till återvinning. Många tycker att det varit skönt att slippa ta beslutet själv om ett plagg lämpar sig för återbruk (second hand) eller återvinning. Stadsbiblioteket var den överlägset mest populära insamlingsplatsen.

För att kunna mäta huruvida vi nådde ett kunskapslyft kring textilåtervinning arbetade vi fram en enkät som vi lät besvaras under två tillfällen, det ena just innan föreläsningen och det andra ett par veckor senare. För att försäkra oss om att vi nådde samma personer andra gången fick de vid andra tillfället även kryssa i en ruta för om de deltagit på föreläsningen eller inte. Generellt lärde vi oss, genom att utveckla utvärderingsmetoden tidigt i skedet, att utforma hela aktiviteten efter målet på ett tydligare sätt.

Vi lärde oss att kategorisera in enkätfrågor i kunskap, attityd och beteende, samt att alltid köra en pilotstudie för att se att det går att arbeta med datan såsom avsett. Vi lärde oss även vikten av att använda rätt ord, att se till att de svarande på enkäten svarar utifrån samma premisser. T.ex. uttryck som återbruk och återvinning blandas ofta ihop, såväl som huruvida textilier är utsorterade eller utslitna.

Generellt är attityderna vi kan utläsa via enkätsvaren väldigt positiva till textilåtervinning, och en stor anledning till att folk inte lämnat textilier till återvinning tidigare är att de inte vetat att/var detta funnits som alternativ.

Kontaktperson

Bli medlem Logga in