Designa och utvärdera en nudge

Publicerad 28 januari 2020

Hur fungerar nudging? Vad är för- och nackdelarna? Hur utvärderar man en nudge? Naturvårdsverkets rapport Nudge som miljöekonomiskt styrmedel ger dig svaren.

Två post-it-lappar med orden nej och ja

Rapporten Nudge som miljöekonomiskt styrmedel lyfter fem olika steg för design och utvärdering av en nudge:

 1. Förstå problemet
  Börja med att förstå sammanhanget och målgruppen. Är problemet relaterat till mänskligt beteende eller är det orsakat av något annat vi inte kan rå på? Är en nudge rätt sätt för att lösa problemet? 
 2. Identifiera barriärerna
  Ta reda på hur människor agerar. Finns det några informationshinder eller strukturella hinder för en förändring? Fokusera på de saker där människor tar beslut som avviker från önskat beteende. Tre faktorer som kan påverka våra beslut är sociala normer,  att människor har begränsad uppmärksamhet och att vi söker omedelbar tillfredsställelse.
 3. Utforma en beteendeinsats
  Läs litteraturen och ta del av exempel som har testats. Insatsen ska passa de barriärer du har identifierat. Ska det vara en kognitiv eller moralisk nudge? (Läs mer om dessa längre ned på sidan.) 
 4. Utvärdera effekten
  Samla in data och utvärdera om insatsen haft önskad effekt.
 5. Lärdomar och skalning
  Reflektera över resultaten, förbättra om det behövs och undersök om det går att skala upp insatsen.

Varje steg beskrivs mer i rapporten.

Kunskap ur rapporten

Vad är en grön nudge?

En grön nudge syftar till att använda människors begränsade rationalitet för att minska miljöpåverkan. Rapporten skiljer på en kognitiv och moralisk nudge.

En kognitiv nudge försöker ändra beteenden genom att göra det lättare att välja rätt. Man kan jobba med förval, då människor ofta håller fast vid ett alternativ som de själva eller någon annan redan valt. Ett exempel är att ha grön el som förval. Ett annat sätt är att förenkla eller förstärka information, till exempel ha olika typer av märkningar. Det kan också vara i vilken ordning information presenteras, till exempel på en meny. Påminnelser är också ett sätt.

En moralisk nudge belönar istället rätt beteende genom att ge moralisk nytta eller onytta. Det kan vara att jämföra personen med någon annan. Exempel är när det gäller elkonsumtion eller att fokusera på den positiva statuseffekten av att köra en miljövänlig bil. Man kan också använda en moralisk vädjan, till exempel om att minska elkonsumtionen. Det går också att använda målsättningar, som att sätta upp ett mål för att spara el, eller få personer att frivilligt förbinda sig till något specifikt.  

Nudging är ett av flera styrmedel och bör ses som ett komplement till andra styrmedel.

Hur gör jag för att skapa en nudge?

När det gäller nudging finns ingen topplista som alltid fungerar, det beror på sammanhanget. Det som lyckas i ett fall kanske inte lyckas i ett annat. Tidigare erfarenheter är en utgångspunkt för att forma framgångsrika insatser. En bra nudge kräver planering och kunskap. Det kan vara värdefullt att samarbeta med experter inom olika organisationer och på universitet.

Utvärdera en nudge

Det är viktigt men svårt att utvärdera en nudge. Den metod som är bäst lämpad är "randomiserade kontrollerande studier". Det innebär att låta olika grupper bli utsatta eller inte utsatta för en nudge. Beteendena mäts både innan och efter genomförandet. Skillnaderna mellan grupperna är då den verkliga effekten. Syftet med randomiseringen är att alla yttre faktorer påverkar gruppernas val och beteenden lika.

Nudging och etik

Det är viktigt att utgå från etiska principer vid nudging. Det kan till exempel handla om att nudgen måste vara för ett legitimt ändamål, inte stå i konflikt med individers rättigheter, vara transparent och inte manipulera. Fördelarna bör överväga kostnaderna.

Fallstudier

I rapporten kan du också läsa om tre fallstudier. De visar på både lyckade och mindre lyckade resultat av grön nudging.

Rapport: Nudge som miljöekonomiskt styrmedel